Projektowa informacija


W Bramborskej jo źinsa hyšći wokoło 20.000 Serbow žywych, něźi 15.000 wót nich w historiskem sedleńskem rumje Serbow we wokrejsu Sprjewja-Nysa.
W tom regionje se procuju luźe wó woplěwanje a zdźaržanje serbskeje rěcy a serbskich tradicijow. W LEADER-regionje “Sprjewja-Nysa-kraj” jo se dla togo na iniciatiwu projekta “Póstarcenje – generacije pśesegajuce wuwiśe towarišnostnych perspektiwow w Dolnej Łužycy” – do žywjenja zbuźił projekt serbski modern. serbski modern by kśěł, wuchadajucy wót rědnosći starego, drogu do moderneje pśedmysliś. Projekt wuwija eksistěrujuce potenciale regiona inowatiwnje dalej a zwězujo je na nowu wašnju: Na jadnom boce se serbska tradicija a kultura do modernych formow pśenjaso a na drugem boce se wužywa ako pśikład njezaměnjajuceje regionalneje identity za wuwiśe regiona do pśichoda.
Pśeglědka mody a wustajeńce, kenž dokumentěruju źěłowy proces, su byli ten zachopjeńk. Z testoweje produkciju ako teke napšawami marketinga a pśedawanja dej se relewanca góspodarskich perspektiwow wuslěźiś.
serbski modern se wě njejo cysty modowy projekt. Zgótowane woblacenja deje byś “póstarcenje” za dalšne rozestajanje ze serbskeju kulturu, regionalneju identitu a góspodarskimi potencialami regiona. Na jadnom boce dej se aktiwěrowaś towarišnostny a generacije pśesegajucy diskurs a na drugem boce deje se na zakłaźe eksistěrujucych regionalnych kompetencow a góspodarskich strukturow tekstilnej a woblaceńskej industriji ako teke turistiskej branžy nowe impulse dawaś.
W diskusijowych forach, workshopach a we zjawnem rozestajanju stoj zaběra z teju temu we srjejźišću. Pśedewześa, fachowe zwězki a institucije su napominane, se na tom diskursu wobźěliś.