Serbski modern

Parle, cańki, wušywanja, lapy, wjele góźinow a pomagajuce ruki za woblacenje: Serbska drastwa jo rědna pśez swóje mócne barwy, dobre rucnikarske wugótowanje a pśez swóju wjeleserakosć.

Pśedewześa, fachowe zjadnośenja a institucije su napominane, se wobźěliś na tom diskursu. Region musy mjazsobnosć generacijow rozměś ako šansu za zamóžnosć do pśichoda regiona a ju pśesajźiś. Na zachopjeńku lěta su Serby wótcynili swóje archiwy a muzeje a su dali študěrujucym statnje pśipóznateje priwatneje wusokkeje šule AMD Akademija moda & design, studijny centrum Barliń, póglěd na serbske drastwy. Mustry, barwy, cańki, parle, rucnikarske techniki: wjeleserakosć jo wjelika. W běgu lěśojskego semestra su wuwijali študěrujuce fachoweje kombinacije “modowy design (B.A.)” swóje modele. Na Barlińskej Fashion Week stej se kolekcija a jaden magacin južo doprědka pśedstajiłej. 28.08.2010 se ceła kolekcija w modowej pśeglědce w Gubinje, w starej barwarni pśedstajijo.