Zarědowarje a partnarje

Zarědowaŕ projekta serbski modern jo lokalna akciska kupka (LAG)  Sprjewja-Nysa-kraj z.t. Projekt jo se iniciěrował ako zgromadny projekt a se koordiněrujo wót MCRD z projektom “Póstarcenje – generacije pśesegajuce wuwiśe towarišnostnych perspektiwow w Dolnej Łužycy”. Partnaŕ jo AMD Akademija moda & design Barliń. Projekt se póraźujo wót Domowiny z.t. a źěła gromaźe z njeju a ze Załožbu za serbski lud.

Zarědowaŕ:Leader-region Sprjewja-Nysa-kraj / ILE
Leader-regiony su strony, kenž twórje kulturnostawizniski, pśirodorumnostnje, góspodarski abo teke zastojnskotechniski jadnu jadnotu. Kuždy region ma swóje wósebnosći, kenž deje se ako šansa za swójski profil a mócnjejšu identifikaciju ludnosći ze swójim regionom wótkšyś a wuwijaś. Zgromadna EU-iniciatiwa LEADER spěchujo wót lěta 1991 modelowe inowatiwne akcije na jsach. Lokalne akciske kupki su wuźěłali z akterami na městnje pó měrje wugótowane wuwiśowe projekty za swój region.
LEADER-region Sprjewja-Nysa ma slědujuce głowne temy:
-    inowacije k pólěpšenju źěłoweje a žywjeńskeje kwality na jsach
-    zgódnostnjejnje pśirodnego a kulturnego potenciala
Na tom zakłaźe jo LEADER-region “Sprjewja-Nysa-kraj” sformulěrował slědujucy pśikładowy zaměr za dobre wobstawne wuwiśe:
mócy zwězaś – šanse wužywaś – ofensiwa za nakrajny rum, w krajinje bźez granicow
Jaden z togo pśikładowego zaměra pomjenjonych wuwiśowych celow jo:
-    šćit pśirodnych žywjeńskich zakładow ako teke zdźaržanje, woplěwanje a spěchowanje serbskich tradicijow, serbskeje rěcy a kulturnych krajinow.
LEADER stoj za “Liaison entre actions de développement de  l ´économie rurale”
(zwězanje mjazy akcijami k wuwiśeju wejsańskego góspodarstwa). LEADER-princip wóznamjenijo, spěchowaś regionalne kooperacije pśez lokalne akciske kupki (LAG) z towarišnosći, zastojnstwa a priwatnych pśedewześow we swójom angažementu za swój region.

spree-neisse-land.de/leader-ile/


ELER
Žywjeńska kwalita nakrajnego ruma  a diwersifizacija nakrajnego góspodarstwa
Pólěpšenje žywjeńskeje kwality na jsach a wutwórjenje písdatnych mytowych a źěłowych móžnosćow zwenka rolnikarstwa stoje how w srjejźišću spěchowanja. Póstarcyś deje se nowe góspodarske aktiwity a wejsańske strony deje za swójich wobydlarjow, gósći a za pśiduce generacije atraktiwne wóstaś.
Wótpowědujucy tomu se w Bramborskej a Barlinju spěchuju napšawy, kenž wutwórje źěłowe městna a myta, kenž pówuše žywjeńsku kwalitu ako teke gódnotu lichego casa a wódychanja na jsach, kenž pólěpše zastaranje wejsańskeje ludnosći a słuže zdźaržanjeju pśirodnego a kulturnego derbstwa. Napšawy deje pógónjenje góspodarstwa, wóžywjenje jsow a spěchowanje nakrajnego turizma pódpěrowaś.

www.eler.brandenburg.de/


Organizacija a koordinacija:


“Póstarcenje – generacije pśesegajuce wuwiśe towarišnostnych perspektiwow w Dolnej Łužycy”
Póstarcenje źo pśez 3 lěta wót 2009 až do 2011. Nosaŕ projekta jo MCDR – Media Consultancy, Research and Development. Projekt se spěchujo wót europejskego socialnego fonda a zwězkowego ministarstwa za źěło a socialne ako teke pśez zwězkowu centralu za politiske kubłanje (bpb) a a pśez koordinaciske městno Tolerantna Bramborska.

www.m-crd.eu/projekte.htm


Partner:


AMD  Akademija moda & design
Akademija moda & design stoj ako statnje pśipóznata priwatna wusoka šula za design, modu a medije. Dynamika a inowatiwne wugbaśa tych wobcerkow se wótbłyšćuju w jeje wukubłanju: wusoka kwalita we wuwucenju, wobšyrne wobstaranje študěrujucych, akreditěrowane wótběgi studija a dopołnjenje internych standardow kwality su jeje znamjenja.
AMD jo se w septembrje 2005 wót senata Lichotnego a hanseatiskego města Hamburg ako priwatna wusoka šula pśipóznała. Wóna ma swójo głowne sedło w Hamburgu a ma dalšne studijne centry w Düsseldorfje, Münchenje a Barlinju. Jeje interdisciplinarne a na nałožowanje orientěrowane wuwucenje slědujo europejskim směrnicam za spěchowanje wukubłanja. Jeje póbitowanja za studij se orientěruju na globalizěrowanych źěłowych wikach, na pominanjach powołańskeje prakse, na nejnowšem stawje slěźenja a na konceptu wuknjenja za cas cełego žywjenja.

www.amdnet.de/

W zgromadnem źěle ze:


W zgromadnem źěle ze:
Załožba za serbski lud pódpěrujo ako zgromadny instrument zwězka a  krajowu Bramborska a Sakska zdźaržanje a wuwiśe, spěchowanje a pśigótowanje serbskeje rěcy, kultury a tradicijow ako wuraz identity serbskego luda. Załožba jo sama teke iniciator a organizator zarědowanjow, wuběźowanjow a wustajeńcow ako teke wudawaŕ filmow a zukowych nosarjow.
www.stiftung.sorben.com/

Domowina z.t.
Domowina – amtski Zwězk Łužyskich Serbow z.t. (dolnoserbski), Zwjazk Łužiskich Serbow z.t. (górnoserbski), Bund Lausitzer Sorben e.v. (nimski) – jo kšywowy zwězk serbskich towaristwow a zjadnośenjow ze sedłom w Budyšynje a Chóśebuzu. Cel Domowiny jo, politiske a kulturelne zajmy tych něźi 60.000 Serbow, kenž su pśedewšym žywe w Sakskej a Bramborskej, na regionalnej, krajowej a zwězkowej rowninje zastupowaś a serbsku rěc a kulturu zdźaržaś a spěchowaś.

www.domowina.sorben.com/